JURIDISCH STATUUT VAN EWT “vzw”

EWT vzw” heeft het juridisch statuut van een vzw, met zetel te 9660 Brakel, Tamelbroek 9 (wordt gewijzigd samen met aanpassing statuten aan het WVV), en dient zich dus te schikken naar de wetgeving op de vzw’s. De statuten bepalen de aard van de leden: effectieve leden en toegetreden leden. Link naar de statuten: https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html Voer het ondernemingsnummer 0478.713.806 in, klik vervolgens op opzoeking, nadien op lijst en/of beeld of detail.

HET DOEL (art. 3 van de statuten) VAN DE VERENIGING

1 De vereniging heeft tot doel wandelen, joggen en aanverwante recreatiesporten te bevorderen door dergelijke organisaties op te nemen in haar programma en eraan mee te helpen, dergelijke organisaties te coördineren en te promoten en leden en niet-leden aan te zetten deel te nemen aan die organisaties.

2 Om dit doel te bereiken kan de vereniging ook socioculturele activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks het doel bevorderen, organiseren of eraan meewerken. Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer organiseren van wandeltochten, groepsuitstappen, wandelweek en weekends in binnen- en buitenland zowel voor effectieve en toegetreden leden als voor het publiek.

3 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.

4 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.

INFORMATIEPLICHT VRIJWILLIGERS

De wet van 03/07/2005 regelt de rechten van de vrijwilliger. De wetgever heeft met deze wet een regeling in het leven willen roepen die de vrijwilliger dezelfde bescherming biedt als deze die het arbeidsrecht voorziet ten voordele van werknemers. Een wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005) is op 8 juni 2006 gestemd en in werking getreden op 01/08/2006, sommige artikelen pas op 01/01/2007. De krachtlijnen ervan zijn: een definitie van vrijwilligerswerk; een vormvrije informatieplicht, nl. individueel, collectief, mondeling of schriftelijk te verstrekken (vandaar publicatie in ons clubblad).

Op hun site http://www.rva.be/nl/woordenlijst#Vrijwilligerswerk vermeldt de RVA: “Vrijwilligerswerk is het uit vrije wil verrichten van een activiteit voor een privépersoon of voor een organisatie zonder een loon of een voordeel in natura te krijgen. De vrijwilliger krijgt enkel een onkostenvergoeding.”

TOELATING NODIG?

De minimumleeftijd is 16 jaar, er is geen maximumleeftijd.

Wie werknemer, zelfstandige of volledig gepensioneerde is; moet geen toelating vragen. Wie een uitkering krijgt van het ziekenfonds: moet toelating vragen aan zijn adviserend geneesheer. Wie een uitkering krijgt van de RVA, als (deeltijds)werkloze, als werkloze met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerde), of als je in loopbaanonderbreking bent moet toelating vragen aan de RVA.

HOE TOELATING VRAGEN AAN RVA?

Met een formulier c45b meldt men aan de RVA dat ze vrijwilligerswerk doen. Vanaf het moment dat de brief verstuurd is, kan het vrijwilligerswerk aanvangen. Let wel: vreemdelingen die geen EU-leden zijn, kunnen geen vrijwilligerswerk doen. Let er wel op dat het takenpakket heel uitgebreid omschreven is zodat je niets doet dat je niet hebt aangegeven. Dit is zowel voor de RVA als voor de verzekeringen. Moest er bijvoorbeeld iets gebeuren tijdens het uitvoeren van een taak die je niet in je takenpakket hebt opgenomen, dan kan je problemen krijgen.

RVA LINKS

http://www.rva.be/nl/formulieren/c45b

http://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren-attesten

KOSTENVERGOEDING

Een kostenvergoeding is niet hetzelfde als een vergoeding voor je werk. Als vrijwilliger mag je niet betaald worden voor je werk, maar wel een vergoeding ontvangen voor de kosten die je maakt in het kader van het vrijwilligerswerk. De organisatie beslist zelf of ze kosten vergoedt en op welke manier dit gebeurt. Indien wel is er een maximum bedrag per dag en per jaar.

IMMUNITEIT VAN DE VRIJWILLIGER

Hij kan niet persoonlijk (burgerrechtelijk) aansprakelijk worden gesteld voor zijn fout waardoor hij schade veroorzaakt aan derden. Het arbeidsrecht is niet expliciet van toepassing op vrijwilligerswerk, behalve als het gaat om ‘beschermende elementen’; activiteiten op zondag, feestdagen enz. kunnen dus, maar controle is mogelijk bij een vermoeden van misbruik.

DOCUMENTATIE ivm VRIJWILLIGERSWERK, links ▼

FOD

Wet van 03/07/2005

Site FOD Sociale Zekerheid

Vlaanderen vrijwilligt