ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

EWT vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring geven wij informatie over de gegevens die u ons verstrekte, ze verzamelen, er zorgvuldig mee omgaan en tot welk gebruik ze dienen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

DIT BRENGT MET ZICH MEE DAT WIJ

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring:

  • de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld;

  • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming tenzij nodig voor de verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens;

  • wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij doen beroep op volgende dienstverleners: de federatie Wandelsport Vlaanderen vzw, waarbij EWT vzw is aangesloten onder nummer 3282: voor de ledenlijst, uw lidkaart met hun voordelen hieraan verbonden volgens hun voorwaarden.

  • wij zijn op de hoogte van uw rechten voor uw persoonsgegevens, wij wijzen u erop en respecteren deze. EWT vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Heeft u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hierover of wenst u contact op te nemen met ons, dit kan. Mail naar everbeeksewandeltochten@hotmail.com

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door EWT vzw verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden: u informeren over onze activiteiten en aanbod door het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, brieven en e-mails, clubblad, diverse info o.a. wettelijke verplichtingen. Wij verzamelen, slaan op en verwerken, alleen volgende standaard identiteitsgegevens door u verstrekt: naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail, titel, geboortedatum, facultatief nationaal registernummer indien medegedeeld. U bent niet verplicht ons deze gegevens te verstrekken, doch bij gebrek aan, geniet u mogelijk niet van de voordelen of info hieraan verbonden. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en deze worden bewaard in een versleuteld opgeslagen bestand.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven de door u verstrekte gegevens niet aan derden door tenzij wettelijk verplicht en toegestaan. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN

EWT vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen binnen onze mogelijkheden om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: alle personen die namens EWT vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding, we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; versleutelde bestanden of stick, wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij volgen, noch identificeren de bezoekers en gebruiken geen cookies.

UW RECHTEN OVER UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, recht op correctie of verwijdering van het persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. In deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren (via kopie identiteitskaart) voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de Privacy Commissie), toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens (wet 03/12/2017 Belgisch Staatsblad 10/01/2018).

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

EWT vzw kan zijn privacyverklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen.