ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

PRIVACYVERKLARING VAN DE

EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN vzw

EWT vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring geven wij informatie over de gegevens die u ons verstrekte, ze verzamelen, er zorgvuldig mee omgaan en tot welk gebruik ze dienen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

DIT BRENGT MET ZICH MEE DAT WIJ

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring:

 • de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld;
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming tenzij nodig voor de verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens;
 • wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij doen beroep op volgende dienstverleners:
  • de federatie Wandelsport Vlaanderen vzw waarbij EWT vzw is aangesloten onder nummer 3282:
   • voor de ledenlijst,
   • uw lidkaart met hun voordelen hieraan verbonden volgens hun voorwaarden;
  • en Editoo voor het drukken en versturen van ons clubblad het Everstapperke;
 • wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens;
 • wij wijzen u erop en respecteren deze.

EWT vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hierover of wenst u contact op te nemen met ons, dit kan via ► everbeeksewandeltochten@hotmail.com

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door EWT vzw verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden: u informeren over onze activiteiten en aanbod door het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, brieven en e-mails, clubblad, diverse info o.a. wettelijke verplichtingen.

Wij verzamelen, slaan op en verwerken, alleen volgende standaard identiteitsgegevens door u verstrekt: naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail, titel, geboortedatum, nationaal registernummer.

U bent niet verplicht ons deze gegevens te verstrekken, doch bij gebrek aan, geniet u mogelijk niet van de voordelen of info hieraan verbonden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en deze worden bewaard in een versleuteld opgeslagen bestand.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven de door u verstrekte gegevens niet aan derden door tenzij wettelijk verplicht en toegestaan. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN

EWT vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden enkel bijgehouden tijdens uw lidmaatschap bij onze vereniging.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen binnen onze mogelijkheden om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens EWT vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; versleutelde bestanden of sticks;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

OP ONZE SITE ►https://everbeeksewandeltochten.club/ 

Volgen, noch identificeren wij de bezoekers en gebruiken geen cookies.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, recht op correctie of verwijdering van het persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.

In deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren (via kopie identiteitskaart) voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de Privacy Commissie), toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens (wet 03/12/2017 Belgisch Staatsblad 10/01/2018).

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

EWT vzw kan zijn privacyverklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen.

Info

EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN VZW

WETTELIJKE INFORMATIE PLICHT VRIJWILLIGERS

“EWT vzw” heeft het juridisch statuut van een vzw, met zetel te 9660 Brakel, Tamelbroek 9, en dient zich dus te schikken naar de wetgeving op de vzw’s. De statuten bepalen de aard van de leden: effectieve leden en toegetreden leden. De statuten (publicatie in het Staatsblad op 2018-03-28) vindt u met volgende link,klik ► Statuten, voer het ondernemingsnummer 0478.713.806 in, klik vervolgens op opzoeking, nadien op lijst en/of beeld of detail.

Eerder werd in het Staatsblad van 25/01/2018 de benoeming gepubliceerd als bestuurders van Willy Mortier, Jean-Pierre Vercleyen, Patrick Mathys, Sandra Ricour, Danny Ingels.

Beschrijving van het doel (art.3)

& 1 De vereniging heeft tot doel wandelen, joggen en aanverwante recreatiesporten te bevorderen door dergelijke organisaties op te nemen in haar programma en eraan mee te helpen, dergelijke organisaties te coördineren en te promoten en leden en niet-leden aan te zetten deel te nemen aan die organisaties.

& 2 Om dit doel te bereiken kan de vereniging ook socioculturele activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks het doel bevorderen, organiseren of eraan meewerken. Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer organiseren van wandeltochten, groepsuitstappen, wandelweek en weekends in binnen- en buitenland zowel voor effectieve en toegetreden leden als voor het publiek.

 • 3 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.
 • 4 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.

Vrijwilligerswerk

De wet van 03/07/2005 regelt de rechten van de vrijwilliger. De wetgever heeft met deze wet een regeling in het leven willen roepen die de vrijwilliger dezelfde bescherming biedt als deze die het arbeidsrecht voorziet ten voordele van werknemers.

Een wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005) is op 8 juni 2006 gestemd en in werking getreden op 01/08/2006, sommige artikelen pas op 01/01/2007. De krachtlijnen ervan zijn: een definitie van vrijwilligerswerk; een vormvrije informatieplicht, nl. individueel, collectief, mondeling of schriftelijk te verstrekken (vandaar publicatie in ons clubblad).

Op hun site http://www.rva.be/nl/woordenlijst#Vrijwilligerswerk vermeldt de RVA:

“Vrijwilligerswerk is het uit vrije wil verrichten van een activiteit voor een privépersoon of voor een organisatie zonder een loon of een voordeel in natura te krijgen. De vrijwilliger krijgt enkel een onkostenvergoeding.”

De minimumleeftijd is 16 jaar, er is geen maximumleeftijd.

Toelating nodig?

 • Wie werknemer, zelfstandige of volledig gepensioneerde is; moet geen toelating vragen.
 • Wie een uitkering krijgt van het ziekenfonds: moet toelating vragen aan zijn adviserend geneesheer.
 • Wie een uitkering krijgt van de RVA, als (deeltijds)werkloze, als werkloze met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerde), of als je in loopbaanonderbreking bent moet toelating vragen aan de RVA.

Hoe toelating vragen aan RVA?

Ze moeten met een formulier c45b melden aan de RVA dat ze vrijwilligerswerk doen. Vanaf het moment dat de brief verstuurd is, kan het vrijwilligerswerk aanvangen. Let wel: vreemdelingen die geen EU-leden zijn, kunnen geen vrijwilligerswerk doen. Let er wel op dat het takenpakket heel uitgebreid omschreven is zodat je niets doet dat je niet hebt aangegeven. Dit is zowel voor de RVA als voor de verzekeringen. Moest er bijvoorbeeld iets gebeuren tijdens het uitvoeren van een taak die je niet in je takenpakket hebt opgenomen, dan kan je problemen krijgen.

RVA links:

http://www.rva.be/nl/formulieren/c45b

http://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren-attesten

Kostenvergoeding

Een kostenvergoeding is niet hetzelfde als een vergoeding voor je werk. Als vrijwilliger mag je niet betaald worden voor je werk, maar wel een vergoeding ontvangen voor de kosten die je maakt in het kader van het vrijwilligerswerk. De organisatie beslist zelf of ze kosten vergoedt en op welke manier dit gebeurt. Indien wel is er een maximum bedrag per dag en per jaar.

Immuniteit van de vrijwilliger

 • Hij kan niet persoonlijk (burgerrechtelijk) aansprakelijk worden gesteld voor zijn fout waardoor hij schade veroorzaakt aan derden;
 • Het arbeidsrecht is niet expliciet van toepassing op vrijwilligerswerk, behalve indien het gaat om ‘beschermende elementen’; activiteiten op zondag, feestdagen enz. kunnen dus, maar controle is mogelijk bij een vermoeden van misbruik.