ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

PRIVACYVERKLARING VAN DE EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN VZW, AFGEKORT EWT VZW

EWT vzw hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring geven wij informatie over de gegevens die u ons overmaakte en verzamelden, er zorgvuldig mee omgaan en tot welk gebruik ze dienen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

DIT BRENGT MET ZICH MEE DAT WIJ

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig of wettelijk verplicht zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens en geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij doen beroep op volgende dienstverleners: de federatie Wandelsport Vlaanderen vzw  waarbij wij aangesloten zijn onder nummer 3282 voor de ledenlijst, en Editoo voor het drukken en versturen van ons clubblad het Everstapperke.

Wijn zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop willen en respecteren deze.

EWT vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hierover of wenst u contact opnemen met ons, dit kan via onderstaande contactgegevens: Everbeekse Wandeltochten vzw, Tamelbroekstraat 9, 9660 Brakel, of stuur een e-mail naar: everbeeksewandeltochten@hotmail.be

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE LEDEN

Uw persoonsgegevens worden door EWT vzw verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

U inlichten over activiteiten van onze vereniging, wandelfederaties, wandelverenigingen, info in verband met het wandelen, door het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, brieven en e-mails, clubblad, reisformaliteiten, wettelijke verplichtingen o.a. in kader regelgeving inzet vrijwilligers.

Wij verzamelen, slaan op en verwerken, alleen volgende standaard persoonlijke identiteitsgegevens door u verstrekt: naam, voornaam, aanspreektitel, adres, geslacht, telefoonnummers, e-mail adres, en indien informatie wordt bezorgd geboortedatum, het nationaal registernummer en nationaliteit.

U bent niet verplicht ons deze gegevens te verstrekken, doch bij gebrek aan sommige, kunt u niet aansluiten als lid, geniet u mogelijk niet van de voordelen of info hieraan verbonden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en deze worden bewaard in een bestand met versleutelde toegang door de federatie Wandelsport Vlaanderen waarbij wij aangesloten zijn onder nummer 3282.

Gegevens van niet leden houden wij niet bij.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens, of een deel ervan, die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten en die een privacy verklaring hebben die de EU regels respecteert, als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden door tenzij wettelijk verplicht en toegestaan, of als u ons hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken zonder dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN

EWT vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en enkel tijdens uw lidmaatschap bij onze vereniging of op grond van wat de wet vereist.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende organisatorische maatregelen genomen binnen onze mogelijkheden om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens, ook zijn alle personen die namens EWT vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, gehouden aan geheimhouding. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen en versleutelen de opgeslagen gegevensbestanden.  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, recht op correctie of verwijdering van het persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.

In deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren (via kopie identiteitskaart) voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens (wet 03/12/2017 Belgisch Staatsblad 10/01/2018).

OP ONZE SITE

Volgen, noch identificeren wij de bezoekers en gebruiken geen cookies

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

EWT vzw kan zijn privacyverklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen.

Info

EVERBEEKSE WANDELTOCHTEN VZW – WETTELIJKE INFORMATIE PLICHT VRIJWILLIGERS

De gewijzigde statuten van de vereniging werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28/03/2018. Het ondernemingsnr. van de vereniging is 478713806. Via volgende link kunt u de statuten lezen Link naar statuten via KBO

Eerder bij publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 25/01/2018 werden benoemd als bestuurders:Willy Mortier, Jean-Pierre Vercleyen, Patrick Mathys, Sandra Ricour, Danny Ingels.

VOLGENS GEPUBLICEERDE STATUTEN IS HET SOCIALE EN ONBAATZUCHTIGE DOEL VAN DE VERENIGING

Beschrijving van het doel (art.3):

& 1 De vereniging heeft tot doel wandelen, joggen en aanverwante recreatiesporten te bevorderen door dergelijke organisaties op te nemen in haar programma en eraan mee te helpen, dergelijke organisaties te coördineren en te promoten en leden en niet-leden aan te zetten deel te nemen aan die organisaties.

& 2 Om dit doel te bereiken kan de vereniging ook socioculturele activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks het doel bevorderen, organiseren of eraan meewerken. Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer organiseren van wandeltochten, groep uitstappen, wandelweek en weekends in binnen- en buitenland zowel voor effectieve en toegetreden leden als voor het publiek.

& 3 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.

& 4 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.

Vrijwilligerswerk zoals omschreven in de wettelijke definitie

De wet van 03/07/2005, regelt de rechten van de vrijwilliger. De wetgever heeft met deze wet een regeling in het leven willen roepen die de vrijwilliger dezelfde bescherming biedt als deze die het arbeidsrecht voorziet ten voordele van werknemers. Een wet van 19/07/2006 wijzigde de wet van 03/07/2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, trad in werking op 01/08/2006, sommige artikelen pas op 01/01/2007. De krachtlijnen ervan zijn: een definitie van vrijwilligerswerk; een vormvrije informatieplicht, nl. individueel, collectief, mondeling of schriftelijk te verstrekken (vandaar publicatie in ons clubblad). Er zijn ook bijhorende Koninklijke Besluiten (KB van 21/12/06 met de voorwaarden en de wijze van afsluiten van de collectieve verzekering BA buiten overeenkomst, KB van 19/12/06 met de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten BA buiten overeenkomst)

Op hun website vermeldt de RVA  (Link): “Vrijwilligerswerk is het uit vrije wil verrichten van een activiteit voor een privépersoon of voor een organisatie zonder een loon of een voordeel in natura te krijgen”. Men kan niet verplicht worden vrijwilligerswerk te verrichten. Jongeren mogen vanaf het kalenderjaar waarin ze 16 worden vrijwilligerswerk doen. De organisatie is vrij om een hogere leeftijdsgrens te hanteren.

Toelating nodig?

Wie werknemer, zelfstandige of volledig gepensioneerde is; moet geen toelating vragen. Wie een uitkering krijgt van het ziekenfonds: moet toelating vragen aan zijn adviserend geneesheer. Wie een uitkering krijgt van de RVA, als (deeltijds)werkloze, als werkloze met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerde), of als je in loopbaanonderbreking bent moet toelating vragen aan de RVA. Wandelsport Vlaanderen vzw heeft voor werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag een algemene toelating gevraagd aan de RVA. Deze heeft beslist dat werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag geen individuele toelating meer moeten vragen voor hun vrijwillige activiteiten bij de voorbereiding, de organisatie en opruim van de wandeltochten van een WSVL-club. Het machtigingsnummer is Y01/032016/2016-8/45bis. In deze toelating staat niets over mensen die in loopbaanonderbreking (bv. tijdskrediet) zijn. Zij vragen dus best nog een toelating aan de RVA via het formulier C45B.

Link naar de formulieren, klik

Link 1

Link 2

Kostenvergoeding

De vrijwilliger kan een onkostenvergoeding krijgen Een kostenvergoeding is niet hetzelfde als een vergoeding voor je werk. Als vrijwilliger mag je niet betaald worden voor je werk, maar wel een vergoeding ontvangen voor de kosten die je maakt in het kader van het vrijwilligerswerk. De organisatie beslist zelf of ze kosten vergoedt en op welke manier dit gebeurt, een forfait (wettelijk een maximumbedrag per dag en per jaar), de werkelijke kosten of een combinatie. Everbeekse Wandeltochten vzw betaalt geen kostenvergoeding. De vrijwilligersvergoeding is vrijgesteld van belastingen voor zover aan de bepaalde voorwaarden voldaan is.

Immuniteit

De wetgever stelt de organisaties burgerlijk aansprakelijk voor schade die de vrijwilliger aan derden berokkent. De vrijwilliger kan niet persoonlijk (burgerrechtelijk) aansprakelijk worden gesteld voor zijn fout waardoor hij schade veroorzaakt aan derden tijdens het verrichten van het vrijwilligerswerk. De schadelijder zal zich moeten wenden tot de organisatie. Let op de immuniteit kan in een aantal gevallen opgeheven worden bedrog, vrijwillige, opzettelijke schade, zware fout (weten dat het fout was maar toch doen), de lichte repetitieve fout. De vrijwilliger heeft een geheimhoudingsplicht, t.t.z. hij moet zich discreet opstellen.

De verzekeringsplicht

Via de erkende sportfederatie Wandelsport Vlaanderen vzw zijn de aangesloten wandelclubs (EWT vzw zijn aangesloten bij WSP Vl onder nummer 3282) verzekerd voor wat de wet hen als verplichting oplegt.